Tjenester

Jeg tilbyr rask utredning av ulike språkvansker, inkl lese-skrivevansker, med rapport, som kan danne grunnlag for videre henvisning til det offentlige hjelpeapparatet. Råd og veiledning til pårørende og foresatte og eventuelt videre direkte behandling kan tilbys.

 

Behandlingen tilbys barn, unge og voksne med følgende typer språk-, tale- og kommunikasjonsvansker:

 • Afasi
 • Dysartri
 • Dysfagi
 • Stemmevansker
 • Språkvansker
 • Uttalevansker
 • Utredning dysleksi
 • Lyttetrening etter Cochlea implantat

 

 • Afasi

Afasi er en språkskade som følge av en hjerneskade. Den vanligste årsaken til afasi er hjerneslag. Men hodetraumer,  svulster  og noen typer epilepsi kan også føre til afasi. Symptomene kan blant annet være ordleting, vansker med å formulere seg og/eller vansker med å forstå hva andre sier. Lese- og skrivefunksjonen blir også redusert ved afasi.

Afasi kan være et av de første symptomene på demens.

 

 • Dysartri

Dysartri er utalevansker som skyldes en hjerneskade. Ulike årsaker kan ligge til grunn, slik som hjerneslag, hodeskade eller ulike sykdommer som for eksempel cerebral parese eller ulike nevrologiske sykdommer

 

 • Dysfagi

Svelgevansker opptrer hos mange eldre uten spesiell årsak.  Svelgevansker kan være en følge av hjerneslag, hodetraume eller ulike nevrologiske sykdommer. Ofte er det behov for veiledning om tilrettelegging av måltider og tilpasninger.

 

 • Stemmevansker

Funksjonelle stemmevansker er ofte resultat av en overanstrengelse av   stemmeorganene, for eksempel som følge av en halsinfeksjon eller at en har presset stemmen over lengre tid i et støyende miljø

 

Ved organiske stemmevansker er selve stemmeorganene endret, for eksempel etter en operasjon

 

Personer med Parkinson sykdom får svært ofte stemmevansker, som regel i form av at stemmen blir svak og monoton. Stemmebehandling kan hjelpe for å få en sterkere stemme. Behandlingen kan også i noen tilfeller bedre artikulasjon, svelgevansker og pust i noen grad.

 

Jeg er sertifisert LSVTloud – terapeut og tilbyr LSVT-behandling. LSVT står for Lee Silverman Voice Therapy. Denne metoden har gjennom forskning vist seg som den beste behandlingsmetoden for stemmebehandling av personer med Parkinsons sykdom. Behandlingen krever at klienten er motivert til å følge et intensivt opplegg 4 ganger pr uke over 4 uker. Noe av behandlingen kan foregå via Skype eller Facetime. For ytterligere informasjon, se www.lsvtglobal.com

 

 • Språkvansker

Språkvansker kan arte seg på mange måter og ha mange årsaker.

Spesifikke språkvansker arter seg ved at barnet har primært språkvansker, men har en helt normal utvikling for øvrig. Vanskene viser seg som en forsinkelse i å tilegne seg et aldersadekvat ordforråd, eller det kan være vansker med å finne ord eller å formulere det en vil fortelle på en god måte. Noen ganger kan barnet ha vansker med språkforståelsen. En regner med at 5 – 7 % av alle barn har spesifikke språkvansker, uten at de har andre vansker av betydning. Hos noen barn opptrer språkvansker sammen andre vansker.

 

Mange barn med spesifikke språkvansker har redusert korttidsminne, slik at de ikke kan holde lenge nok på informasjon i arbeidsminnet til at ord fester seg. Det er derfor nødvendig med mange flere gjentagelser og spesiell fokus for at de skal lære og huske ord.

 

En annen type spesifikk språkvanske er fonologiske vansker. Barnet har vansker med lydinventaret i språket, uten at de har vansker med forståelsen eller ordforrådet.

 

 • Uttalevansker

Uttalefeil er vanlig hos små barn. Ved fire års alder skal det være mulig å forstå hva et barn sier, selv om ikke alle lyder blir uttalt rett.

Dersom barnet ikke utvikler uttalen i følge alderen sin, sier vi at barnet har uttalefeil.

De vanligste uttalefeilene er /s/, /r/, /kj/ og /skj/. Men også andre lyder og lydkombinasjoner kan bli hengende etter i utviklingen. Dersom ikke uttalefeilene blir rettet opp i tide, er det ofte vanskeligere å rette de opp senere. Da har de blitt til en inngrodd vane som kan være vond å vende. Dersom barnet ikke har alle lyder og lydkombinasjoner på plass ved skolestart, bør det få hjelp av logoped, om det ikke har fått hjelp tidligere.

 

 • Utredning dysleksi

Tilbud om utredning av lese- skriveferdigheter (dysleksi) av barn, ungdom og voksne med tanke på tilrettelegging i skole og utdanning. Har også en avtale med NTNU om utredning av studenter derfra.

 

 • Lyttetrening etter Cochlea implantat

Jeg har erfaring med opptrening av lytteferdigheter etter Cochlea implantat (CI) hos voksne med hørselsproblematikk